1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W celu zachowania prawa do prywatności użytkowników momoney.pl (dalej: „Serwis”) oraz wymogów wynikających z przepisów prawa, poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące sposobu, w jaki dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwane dalej: „RODO”).
 1. INFORMACJE KONTAKTOWE
 1. Administratorem strony jest MOMONEY Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marka Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn, NIP: 739-396-40-80,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000953260, REGON: 52120285500000, NIP: 7393964080 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na:
 1. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe pozyskiwane są od Użytkowników w związku ze świadczeniem usług. Dane te obejmują zwłaszcza dane określone w art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 • imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail;
 • wszystkie dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są udostępnione publiczne lub zostały nam udostępnione.
 • ___
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
 1. umożliwienia korzystania ze strony internetowej, rozwoju strony oraz poprawy jakości jej funkcjonowania na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do osiągniecia prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu i utrzymaniu swojej strony internetowej – retencja danych wynosi do 2 lat od zakończenia korzystania ze strony internetowej lub złożenia skutecznego sprzeciwu. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych.
 2. marketingowym – przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. prowadzenia dokumentacji księgowej 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z przepisami dotyczącymi rachunkowości czy podatków – retencja danych to 5 pełnych lat od pełnego rozliczenia;
 4. marketingu usług na podstawie art. 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do osiągniecia prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promowaniu marki i produktów spółki – do 2 lat od ostatniego kontaktu lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa: 
 1. żądania dostępu do swoich danych (np. wydania kopii danych);
 2. sprostowania swoich danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 3. usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. przenoszenia danych;
 6. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 1. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na dane kontaktowe podane powyżej. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże bez podania tych danych nie można w pełni skorzystać ze strony internetowej czy skorzystać z usług określonych w Regulaminie. 
 1. UDOTĘPNIANIE DANYCH
 1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług marketingowych, doradczych, prawnych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych podmiotów, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy gwarantujące adekwatną poufność i bezpieczeństwo. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję odpowiednich środków bezpieczeństwa ochrony w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: [Dane używanego systemu do mailingu] Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
 2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody. Wyrażenie zgody może też nastąpić w innych wyraźny sposób.
 3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru lub inny stosowny sposób. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób tożsamy w jakim zgoda została udzielona. 
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

 1. KONTAKT E-MAILOWY
 1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Użytkownicy przekazują Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownicy mogą zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Dane Użytkowników są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką podjął z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Administratora.
 1. PROFILOWANIE
 1. Na podstawie danych osobowych Użytkowników Administrator dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkowników.
 2. Administrator dokonuje profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie profilu Użytkownika Administrator będzie dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystane będą następujące dane: numer tel., imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu będą brane pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.
 1. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Przetwarzanie ma charakter techniczny i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. NEWSLETTER
 1. Zapisanie do newslettera wymaga przekazania adresu elektronicznego za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
 2. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego [Mailchimp] i przechowywane na serwerze zapewnianym przez [The Rocket Science Group].
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. PLIKI COOKIE
 1. Pliki cookie są szeroko stosowane przez dostawców usług online w celu ułatwienia i ułatwienia interakcji między użytkownikami a witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i platformami internetowymi, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych.
 2. Pliki cookie ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są „plikami cookie pierwszej strony”. Pliki cookie ustawiane przez strony inne niż strona internetowa momoney.pl nazywane są „plikami cookie stron trzecich”.
 3. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają udostępnianie funkcji lub funkcjonalności stron trzecich na lub za pośrednictwem strony internetowej (np. analityka). Strony, które ustawiają te pliki cookie stron trzecich, mogą rozpoznać Twój komputer lub urządzenie zarówno podczas odwiedzania danej witryny internetowej jak i podczas odwiedzania niektórych innych witryn.
 4. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 5. Administrator używa plików cookie podmiotów trzecich i podmiotów zewnętrznych z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych do działania naszych stron internetowych („niezbędne pliki cookie”). Inne pliki cookie umożliwiają Administratorowi również śledzenie i kierowanie zainteresowań naszych Użytkowników w celu poprawy komfortu korzystania z witryny Administratora. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem witryny internetowej Administratora w celach analitycznych i do innych celów. 
 6. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może łatwo zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Zablokowanie wszelkich plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony Administratora.
 7. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową www.allaboutcookies.org, która krok po kroku wyjaśnia, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
 1. DANE OSOBOWE A MECHANIZM PLIKÓW COOKIES 
 1. Informacje pozyskane za pomocą plików cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach (np. adres IP).
 2. Takie dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i działania usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Podstawą przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookies „niezbędnych” oraz danych eksploatacyjnych jest tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W tym celu mogą wystąpić:
 • sporadyczna analiza plików logów w celu ustalenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające serwis, które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane, czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do serwisu i dystrybucji złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także zapobieganie uszkodzeniom systemów komputerowych i systemów komunikacji elektronicznej.
 1. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu poprzez korzystanie z przeglądarki w trybie prywatnym oraz poprzez usuwanie plików cookie ze swoje przeglądarki.
 2. Jeżeli jednak Użytkownik wyrazi zgodę na używanie „opcjonalnych” plików cookie (np. dostarczanych przez Google Analytics), podstawą przetwarzania danych jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można zgodę  wycofać i usunąć pliki cookie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pozyskane dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu lub wcześniej w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Polityki Prywatności. Klauzula jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W celu powiadomienia Użytkownika o istotnych zmianach w treści Klauzuli informacyjnej Administrator będzie zamieszczać odpowiedni komunikat w Serwisie lub przesyłać go na adres mailowy Użytkownika. Obecna wersja Klauzuli informacyjnej została przyjęta i obowiązuje od 2022-07-25.
 2. Udostępnianie organom państwa. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w art. 18 ust. 1-5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Relacja z Regulaminem świadczenie usług drogą elektroniczną oraz regulaminem newslettera. Poniższa Polityka Prywatności jest uszczegółowieniem zasad przetwarzania danych osobowych określonych w § 5 Regulaminu newslettera oraz w §  10 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.